Skip Ribbon Commands
Skip to main content

USDA: Dự báo cung cầu đậu tương thế giới niên vụ 2019/20Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 11/2019 dự báo sản lượng đậutương thế giới niên vụ 2019/20 sẽ đạt 336,56 triệu tấn.

Dự báo cung cầu đậutương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng11/2019.

Đvt:triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

109,66

336,56

148,54

302,71

349,6

149,75

95,42

Thế giới trừ TQ

90,28

319,46

63,54

218,21

247,4

149,62

76,26

Mỹ

24,85

96,62

0,54

57,29

60,78

48,31

12,92

Các TT khác

84,82

239,95

147,99

245,42

288,82

101,44

82,5

TT XK chính

58,43

188,4

4,11

91,73

101,7

93,13

56,11

Argentina

28,89

53

3,9

44

51,1

8,8

25,89

Brazil

29,38

123

0,2

43,75

46,54

76

30,04

Paraguay

0,15

10,2

0,01

3,9

3,98

6,2

0,18

TT NK chính

21,88

20,81

119,24

113,31

139,46

0,42

22,05

Trung Quốc

19,39

17,1

85

84,5

102,2

0,13

19,16

EU-27

1,08

2,6

15,2

15,9

17,56

0,25

1,07

Đông Nam Á

1,03

0,64

9,89

4,53

10,14

0,04

1,37

Mexico

0,2

0,22

5,8

5,95

5,99

0

0,23

Vinanet