Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng nhiệm vụ Cục Chế biến và phát triển thị trường Nông sản- Quyết định 1348/QĐ-BNN-TCCB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Chế biến và Phát triển trị trường Nông sản

Download file đính kèm

- Quyết định 456/QĐ-CBTTNS-VP Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổ chức thuộc Cục Chế biến và Phát triển trị trường Nông sản

Download file đính kèm